Home Сочинение ана тилим ардагым


Сочинение ана тилим ардагым


Осы тилде айтылар сырым менин, Осы тилде жазылар жырым менин. ?лемдегі м?йізі ?ара?айдай елдерді? санатына енуді к?здеген халы?ты? басты ма?саты да сауаты ?рпа? т?рбиелеу. Тіл - ?лтты? жаны. ?діл?азылар сайыс ?орытындысын айтады. ?ара жерді баспай жатып, есі?ді білмей жатып, тырмысып жабысатыны? , шырылдап, уанбай жылап іздейтіні? — ана. Орыс тилмен бирге атып багамыз Казак тилин ушн шетке кагамыз? Екі жыр жазсам саєан бірін арнап «Ана» деп жаздым ылєи сґз басына. Халы?ты? тілін білсе?, оны? жанын сезінесі?, тіл ар?ылы б?кіл адамзат?а т?н гуманистік идеялар?а ?ол жеткізуге болады. Тіл байлы?ы - ?рбір елді? ?лтты? ма?танышы. Болаша?ымызды баянды етер басты ?аруымыз — тіліміз. Тіл — ?ай ?лтта, ?ай елде болсада ?астерлі, ??дыретті. Сайт пенен Интернет ?аламшар?а ?аза? болып кіреміз есік ?а?ып. С?лем берем хал?ыма, С?лем берем жалпы?а. Азаматы бар ел деп — б?л ?аза?ты?, Талай ж?рт ??рметтесін ?арай ?алып». Мемлекеттік тілді? м?дениетін к?теру, ?дебиетті насихаттау, талантты жастарды іздеп табу ма?сатында ж?не ?з елін, жерін, Отанын, ту?ан хал?ыны? тілі мен салт-д?ст?рін ?астерлейтін саналы да парасатты азамат етіп т?рбиелеу ?шін жыл сайын бізді? мектебімізде д?ст?рлі тіл мерекесі ?теді. ?р топ ?зін-?зі таныстырады. Себебі, тіл — халы?ты? жаны, с?ні, т?тастай кескін-келбеті... «Ана тілі? — елдігі?, жаны?, т?ні?, жыр — ?ні?, Ба?ыты?, сені?-те?дігі?, ?з дауысы?, ?раны?»- деп а?ындарымыз жырла?андай, халы?ты? м??гі ??мыры —оны? тілінде екендігін еш?ашан да ?мытпауымыз ?ажет. Мемлекеттік тіл — мемлекетті? б?кіл аума?ында, ?о?амды? ?атынастарды? барлы? салаларында ?олданылатын тіл бол?анды?тан, ж?ргізілетін барлы? іс-?а?аздары мен ??жаттар мемлекеттік тілде болуы тиіс. Сонды?тан ана десе тол?ымайтын к??іл, туламайтын ж?рек кемде-кем.


Сеніп ж?рдік жа?сылы? боларына, Азат тілді са?ынып сарыл?анда.


Сеніп ж?рдік жа?сылы? боларына, Азат тілді са?ынып сарыл?анда. ?аза?стан Республикасыны? «Тіл туралы» За?ына с?йкес ?аза? тілі республикамызда?ы негізгі тіл — мемлекеттік тіл болуына орай оны? ?олдан аясы, бедел-мерейі мемлекет ішінде ?ана емес, халы?аралы? ?атынастар де?гейіне дейін артып келеді. ?аза?ша Шы?армалар жина?ы » Страница 3. Осы?ан байланысты ?аза? тілін о?у мен о?ытуды жан-жа?ты зерттеп, дамыту жауапкершілігін ал?а тартып отыр. «?депті елді? баласы Алыстан с?лем береді» - дейді данышпан хал?ымыз. Сауатты ?рпа? т?рбиелеу дегеніміз, ?з ана тілінде еркін с?йлей алатын, оны тере? ме?герген ?рпа?. ?гейсітіп ?зі?ді к?зге ілмеді, Ж?рек жылап, талай жыл ?ысыл?анмын. «О? жол ізде ?мірде к?п ойланып, Алды?нан атар та?ы? арайлап. Мені ?олда?аны?ыз?а, форумны? а?ындары ?атарына ша?ыр?аны?ыз?а мы? да бір рахмет! Алдилеген аркимнин бар анасы, Ана тилим халкымнын боламасы. Сол тілдерін сыйламай ж?р?ой ?аза?, ?аза?ша сойлейді деп ?з тілін маза??ып та.

Some more links:
-> изготовление бланков минск
Ба?ытымны? бастауы — хал?ыма бас иемін.
-> вопросы и ответы по психологии рекламы
Мемлекеттік тіл — мемлекетті? б?кіл аума?ында, ?о?амды? ?атынастарды? барлы? салаларында ?олданылатын тіл бол?анды?тан, ж?ргізілетін барлы? іс-?а?аздары мен ??жаттар мемлекеттік тілде болуы тиіс.
-> драйвера на canon мр280
С?лем берем хал?ыма, С?лем берем жалпы?а.
-> ответы для контрольных работ макарычев 8 класс
?аламы?ыз?а ?анат біте берсін!
-> видеоуроки по photoshop cs на русском языке диск 3
Мемлекеттік тілде к?п о?ып, бір-бірімізбен ?аза?ша с?йлесейік.
->SitemapСочинение ана тилим ардагым:

Rating: 92 / 100

Overall: 53 Rates